پژوهشى جديد در كتاب كافى - صفحه 283

پژوهشى جديد در كتاب كافى ۱

سيد محمدجواد شبيرى

چكيده

نويسنده، در اين نوشتار به بررسى بخش هاى مختلف كتاب الكافى پرداخته است. سپس تحت عناوينى چون الكافى در كلام بزرگان و ديدگاه دانشمندان درباره احاديث كافى، برجستگى هاى اين كتاب را باز گفته و از راويان اين كتاب و ديدگاه هاى مختلف در خصوص اعتبار راويان آن سخن گفته است. بررسى صحت خبر عرضه كتاب بر امام عصر عليه السلام و قطعى الاعتبار بودن احاديث كافى موضوعات ديگرى است كه در اين مقاله بدانها اشاره شده است. نويسنده، سپس به اسناد كافى اشاره كرده و شيوه هاى مختلف ارج سند را بررسى نموده است. از ديگر مطالب اين نوشته، مى توان به مصادر كتاب الكافى و شمار راويان آن اشاره كرد.

مؤلف

ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى از محدّثان نامى اماميه، مؤلف كتاب كافى، نخستين و مهم ترين كتاب از كتب اربعه حديثى شيعه، وى با لقب كلينى شناخته مى شود كه منسوب به روستايى از توابع فشاپويه (در رى) مى باشد.

انگيزه تأليف

مؤلّف در مقدمه كتاب كسى را با عنوان اخى (برادر نسبى يا برادر دينى؟) مخاطب قرار داده كه از اهل عصر شكايت كرده كه به نادانى خو گرفته و از دانش دورى

1.نرم افزار نور ۲.

صفحه از 342