طباطبایی و المیزان (پرسش­ ها و پاسخ­ ها)

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : منصور پهلوان

سال پانزدهم / شماره پیاپی 57 / صفحه 9-33

چکیده :

طباطبایی براى قرآن كريم معناى تنزيلى و تأويلى قائل است و در تفسير الميزان مى ­كوشد با استمداد از سياق و آيات ديگر، معناى تنزيلى را بيان كند. همچنين او ذكر مصاديق را تفسير نمى ­داند و غالباً از ذكر مصاديق امتناع ورزيده است. صاحب تفسير الميزان معتقد است با ارجاع متشابهات به محكمات معانى مراد متشابهات كشف مى ­شود و مقصود از تفسير قرآن به قرآن نيز همين امر است. او مى­ گويد: گرچه قرآن مشتمل بر مجملات است، ولى اين امر باعث نمى ­شود كه ما قرآن را كتابى نامفهوم و گنگ بدانيم. قرآن كتابى روشن و گوياست و روشن كننده هر چيز ديگرى نيز هست. طباطبایی گرچه در گفتار، بسندگى قرآن به قرآن در تفسير را مطرح مى ­كند، اما در عمل معتقد به نيازمندى تفسير به سنت است و در مواردى پر شمار به اين نيازمندى اعتراف كرده است.

کلیدواژه‌های مقاله :تفسير؛ تأويل؛ مصداق؛ خصوص؛ متشابه؛ حجيت؛ الجَرْیْ