آسیب­ شناسی روش تفسیری دمنهوری در «الهدایة و العرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن»

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : زینب طیبی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 57 / صفحه 62-83

چکیده :

محمد ابوزید دمنهوری که کتاب «الهدایة و العرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن» را نوشته، از چهره ­های شاخص قرآنیون در هند است. نگارنده در این مقاله، بر مبنای قرآن و عقل، تفسیر یادشده را از جهت آسیب­ های روشی نقد می­ کند. از جمله به دلیل: قرآن­ بسندگی و نفی حجیت سنت، تأویلات ناهمگون و غیر منطقی، تفسیر به رأی و برداشت ذوقی از آیات، نادیده انگاری قواعد ادبی مورد اتفاق ادیبان، تجربه ­گرایی در فهم و تفسیر قرآن. تأویل­ های غلط دمنهوری از معجزات و استناد گزینشی او به مضامین آیات قرآن، از اشکال های جدّی نگارنده بر اوست.

کلیدواژه‌های مقاله :دمنهوری، محمد ابوزید؛ الهدایة و العرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن (کتاب)؛ قرآنیون هند؛ حجیت حدیث؛ تأویل ناروای قرآن؛ تفسیر به رأی؛ تجربه ­گرایی در تفسیر قرآن.