نقد شیخ محمد سند به مدّعای قرآن­ بسندگی

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : سمیه خلیلی آشتیانی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 57 / صفحه 104-118

چکیده :

شیخ محمد سند بحرانی در کتاب «اسلام معیة الثقلین لا اسلام المصحف منسلخاً من الحدیث» مدّعای قرآنیون را در اکتفا به قرآن در فهم دین در ضمن 28 فصل پاسخ می گوید. نگارنده در این مقاله پس از مقدمه ­ای در بارۀ مدّعای قرآن بسندگی و دیدگاه ­های پیروان آن و فهرستی از 28 فصل کتاب سند، برخی از آنها را به اختصار توضیح می ­دهد. از جمله: عرضۀ متشابهات قرآن بر محکمات، انحصار تأویل قرآن به اهل تطهیر و احاطۀ آنها بر قرآن، توضیح مبانی علم الحدیث و اقسام وحی.

کلیدواژه‌های مقاله :سند بحرانی، محمد؛ اسلام معیة الثقلین لا اسلام المصحف منسلخاً من الحدیث (کتاب)؛ محکمات و متشابهات؛ اهل تطهیر؛ علم الحدیث؛ اقسام وحی؛ تأویل قرآن – معصومان