كلينى و كافى - صفحه 381

كلينى و كافى ۱

هادى حجت

چكيده

در اين نوشتار پر برگ ـ كه با هدف معرفى جوامع حديثى متقدم نگاشته شده ـ به كلينى و كتاب او پرداخته و از مشايخ و راويان كافى سخن به ميان آورده است نويسنده، سپس به مصادر كتاب اشاره كرده و در پى آن، ساختار كتاب را به بحث نشسته است. او ضمن بيان ويژگى هاى روايات كتاب و گونه هاى مختلف آنها، از شرح و تعليقه هاى كافى غافل نبوده است.

جوامع حديثى متقدم

در زمان امام كاظم عليه السلام و بعد از آن، شمارى از محدثان به جامع نويسى و تنظيم بخش هايى از كتب اصول روى آوردند، اما به خاطر دسترسى نداشتن به تمام اصول روايى و درك بخشى از دوران صدور روايى از ائمه عليهم السلام و نيز توجه آنان به بخشى خاص از روايات، كارى در خور و جامع ارائه نگرديد.
از سوى ديگر رشد جامعه شيعى در دوران غيبت صغرى و آغاز غيبت كبراى امام زمان (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) و نياز پيوسته عالمان دينى، اعم از فقيهان، متكلمان و مفسران شيعه به ميراث روايى مدوّن و رويكرد اختلاف در نگرش هاى فقهى و كلامى در اثر پراكندگى اصول روايى، تدوين جوامع حديثى شيعه را بيش از

1.جوامع حديثى شيعه، دكتر هادى حجت، تهران: سمت، اول، ۱۳۸۶ ش، ص ۲۱ـ۷۳.

صفحه از 422