كلينى و كافى - صفحه 393

است؛ از جمله تدوين آنها بر اساس موضوعات است كه پيشينه اى كهن دارد. كلينى نيز كتابش را با شيوه اى كارآمد بر اساس موضوعات در سه بخش اصلى تدوين كرده است: 1. اصول؛ 2. فروع؛ 3. روضه.
اصول و فروع كافى به شيوه درختى تنظيم گشته اند؛ به اين معنا كه هر يك داراى چند كتاب و هر كتاب مشتمل بر چند باب و هر باب مشتمل بر چند حديث است، اما روضه باب بندى ندارد و روايات، يكى پس از ديگرى ذكر شده است.

1. اصول كافى

موضوع: مباحث اعتقادى و اخلاقى شامل 8 كتاب، 499 باب، 3786 روايت.
كتاب هاى اصول كافى:
جلد اول (از چاپ هاى هشت جلدى كافى) شامل:
1. كتاب العقل و الجهل (شامل مباحثى مانند: خلقت عقل، چيستى عقل، علامت هاى عاقل، نكوهش جهل و...)؛
2. كتاب فضل العلم (شامل مباحثى مانند: وجوب طلب علم، فضيلت علم و علما، ثواب عالم و متعلم، صفت علما، حق عالم و...)؛
3. كتاب التوحيد (شامل مباحثى مانند: حدوث عالم و اثبات آفريننده آن، شناخت خدا با خدا، نهى از گفتار در كيفيت خدا، باطل بودن رؤيت خدا، و...)؛
4. كتاب الحُجة (شامل مباحثى درباره نبوت و امامت از قبيل: نياز به حجت، خالى نبودن زمين از حجت، شناخت امام، خليفة اللّه بودن ائمه، و...) كلينى رحمه الله مسائل خمس را نيز در پايان كتاب الحُجة آورده و كتاب مستقلى را در بخش فروع بدان اختصاص نداده است.
جلد دوم شامل:
1. كتاب الايمان و الكفر (شامل مباحثى مانند: طينت مؤمن و كافر، درجات ايمان، خصلت هاى مؤمن، حقيقت ايمان و يقين، و مباحثى اخلاقى از قبيل: خوف و رجاء، تواضع، حلم، قناعت، غيبت و...)؛
2. كتاب الدعاء (شامل مباحثى مانند: فضيلت دعا، رفع بلا و قضا به وسيله دعا،

صفحه از 422