كلينى و كافى - صفحه 421

شرح متن روايات پرداخته است.

ب) ترجمه ها

1. اصول كافى، ترجمه و شرحِ سيّد جواد مصطفوى.
2. شرح اُصول كافى، ترجمه و شرحِ محمد باقر كوه كمره اى.
3. الروضه من الكافى، ترجمه و شرحِ سيد هاشم رسولى محلاتى.
4. الكافى، ترجمه به انگليسى المؤسّسة العالمية للخدمات الاسلاميه.

ج) حواشى كافى

1. حاشيه ملا محمد امين استرآبادى (م 1036 ق).
2. حاشيه رفيع الدين محمد بن حيدر نائينى (م 1080 ق). ۱
3. حاشيه شيخ عبدالحسين مظفر (با نام الشافى فى شرح اُصول الكافى).

د) تلخيص ها

1. گزيده كافى، ترجمه و تحقيقِ محمد باقر بهبودى (ترجمه كتاب صحيح الكافى).
2. خلاصه اى از اصول كافى، ترجمه على اصغر خسروى شبسترى.
3. درخشان پرتوى از اصول كافى، سيد محمد حسينى همدانى.

ه) چاپ ها

كافى داراى چاپ هاى مختلفى است. علاوه بر چاپ هاى قديمى و سنگى آن، بهترين تصحيح هاى كافى عبارت اند از:
تصحيح دقيق محقق ارجمند مرحوم آقاى على اكبر غفارى كه با استفاده از نسخه هاى متعدد در حدود سال هاى 1375 قمرى (1334 ش) به انجام رسيد.
مؤسسه علمى فرهنگى دارالحديث نيز تحقيق و تصحيح كتاب الكافى را به صورت گروهى و با استفاده از امكانات روز و نسخه هاى يافت شده انجام مى دهد كه در 24 جلد عرضه مى شود.

1.اين حاشيه اخيرا توسط مؤسسه علمى فرهنگى دارالحديث با عنوان الحاشية على اصول الكافى در يك جلد چاپ شده است.

صفحه از 422