اعتبارسنجی سندی و تحلیل متنی روایات فرزندآوری

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : طاهر علی محمدی
پديدآورنده : مهدی اکبرنژاد
پديدآورنده : سعیده رضایی

سال نهم / شماره پیاپی 18 / صفحه 189-206

چکیده :

از مباحث مهم مطرح‌شدۀ چند دهۀ گذشته در ایران و جهان، مسئلۀ جمعیت و کنترل یا افزایش آن است. دراین‌باره روایات متعدد و گاه به ظاهر متعارضی در منابع روایی شیعه وجود دارند که می‌طلبد از جهت سند، اعتبارسنجی و از جهت متن، تبیین و تحلیل گردند. برای دست‌یابی به این هدف، ابتدا اعتبار سندی روایات مشوق فرزندآوری و سپس روایاتی که به نوعی به کنترل موالید اشاره دارند بررسی شده‌، آنگاه با تکیه بر دیدگاه رجالیون و تحلیل روایات صحیحِ مشوقِ فرزندآوری، به اثبات رسیده که حکم اولیۀ تکثیر نسل و ازدیاد فرزندآوری، رجحان و استحباب است و از روایتی که توهم مخالفت آن با ازدیاد نسل می‌رود، چنین استفاده‌ای نمی‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :اعتبارسنجی سند، روایات مشوق فرزندآوری، روایات مخالف فرزندآوری، تحلیل متنی روایات