بررسی نقش حضرت علی اکبر(ع) در حادثه کربلا با تاکید بر حقانیت قیام

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محسن حیدرنیا
پديدآورنده : زهرا گرامی

سال سوم / شماره پیاپی 9 / صفحه 59-84

چکیده :

در این مقاله ضمن بررسی شخصیت حضرت علی اکبر علیه السلام به تبیین نقش برجسته ایشان در حادثه بزرگ کربلا بر مدار موضوع حق، پرداخته شده است. اگرچه علی اکبر علیه السلام فرزند ارشد امام حسین علیه السلام از نقش مهمی در جای‌جای این حادثه برخوردار است، اما گویی دغدغه اصلی او حق‌طلبی است. او، وقتی خود و خانواده ارجمند و دوستان خود را در آستانه مرگ حتمی می‌بیند، تنها با طرح یک سوال عمیق، متفکرانه و هوشمندانه از قهرمان اصلی کربلا یعنی پدر و امامش، حسین علیه السلام، همه نقش اساسی خود را به عنوان یک جوان حق‌جو به نمایش می‌گذارد و آن سوال مهم و بنیادین این است که «ای پدر، آیا ما برحقیم؟» نویسنده مقاله بر این باور است که فهم کلمه حق می‌تواند کلید و رمز شناخت شخصیت حضرت علی اکبر و بلکه شناخت دیگر شخصیت‌های این حادثه عظیم باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :حق، کربلا، امام حسین(ع)، علی اکبر(ع)