حجیت خبر واحد در مسائل اصول فقه

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : احمد واعظی
پديدآورنده : صالح جواد

سال چهارم / شماره پیاپی 6 / صفحه 7-25

چکیده :

حجیت خبر واحد یکی از مباحث مهم اصول فقه است. از آنجا که اثبات حجیت یک چیز در یک علم، تلازمی حتمی با حجیت آن چیز در دیگر علوم ندارد و همان‌گونه که برخی حجیت خبر واحد را در فقه پذیرفته و در برخی علوم دیگر مانند کلام، تفسیر، اصول فقه نفی کرده‌اند، در این نوشتار تلاش شده تعمیم ادله مطرح شده برای حجیت خبر واحد نسبت به علم اصول فقه بررسی شود و تفاوت میزان دلالت هر کدام از این ادله یعنی قرآن و سنت و عقل و سیره عقلا و ... در خصوص اثبات حجیت خبر واحد در اصول فقه تبیین گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :حدیث، خبر واحد، حجیت، اصول فقه، فقه