«زیارت غدیریه» از منظر روش تفسیری «مصداق‌یابی»

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : میثم خلیلی
پديدآورنده : سید عبدالله اصفهانی
پديدآورنده : سیده فاطمه حسینی

سال دوازدهم / شماره پیاپی 24 / صفحه 86-108

چکیده :

زیارت غدیریه از زیارات مشهور و معتبر شیعه می‌باشد که در برخی کتاب‌های ادعیه و زیارات، با سند معتبر از امام هادی(ع) نقل گردیده است. در این زیارت، 50 آیه از قرآن کریم تجلّی یافته است. پرسش پژوهش حاضر این است که آیات مذکور در زیارت غدیریه، چه مصادیقی دارند و چه حوزه‌هایی را شامل می‌شوند؟
این مقاله در صدد است با اتّخاذ روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی سندی زیارت غدیریه، با استناد به محتوای زیارت و روایات تفسیری فریقین، مصداق آیات این زیارت را شناسایی نماید. بررسی‌ها نشان می دهد وثاقت تمامی رجال سلسله سند و قوت محتوایی زیارت، نشان از صحیح بودن زیارت دارد. بسیاری از آیات تجلی یافته در این زیارت در حوزه ولایت امام علی(ع) هستند که با بررسی آن‌ها می‌توان گفت امام علی(ع) در مصداق برخی آیات، با برخی اولیای الهی و مؤمنان شریک است؛ مصداق برخی آیات نیز منحصر به امیرالمؤمنین علی(ع) است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی (ع)؛ زیارت غدیریه؛ روش تفسیری؛ مصداق‌یابی