بررسی سندی و دلالی روایات نبوی متضمن مذمت بنی امیه در منابع عامه

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : حمید ایماندار

سال دوازدهم / شماره پیاپی 24 / صفحه 109-128

چکیده :

روایات متضمن مذمت خاندان اموی در منابع عامه تلاش های پر دامنه ای را از سوی منتسبین به جریان سلفی گری در راستای دفاع از ساحت ایشان رقم زده است. در این میان روایاتی پر شمار با مضامین یکسان و الفاظ مختلف بیان شده که بر اساس مفاد آن در پی رویای صادقه پیامبر اکرم(ص) آیاتی از قرآن کریم در مذمت بنی امیه نازل شده است. نوشتار حاضر ،متکفل بررسی صحت سندی و قوت دلالی روایات مذکور است. در این میان برخی مفسران سلف گرا همچون طبری و ابن کثیر ضمن واگذاشتن روایات واجد اسناد مقبول تلاش نموده اند با خدشه در متن و دلالت روایات به اثبات ضعف متنی آنها اقدام نمایند اما در وصول به این هدف توفیقی نیافته اند. از طرفی دیگر مفسرانی چون عزت دروزه و ابن عاشور همسو با ابن کثیر و طبری کوشیده اند تا تلازم نا استورای متن روایات و موضوع بودن آنها را اثبات نمایند.

کلیدواژه‌های مقاله :روایات نبوی؛ بنی امیه؛ منابع عامه