عنوان کتاب : تاریخ النقد الحدیثی وضوابطه
پديدآورنده : عزیز رشید محمد داینی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : بیروت
ناشر : دار الکتب العلمیه
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 2007
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 174
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

تاریخ النقد الحدیثی وضوابطه

تاریخ النقد الحدیثی وضوابطه در واقع شامل چهار مقاله از یک نویسنده است که در هرکدام از جهتی به تاریخ بررسی و نقد حدیث می پردازد. چهار مقاله به قرار زیر است:

ـ المراحل التی مر بها النقد الحدیثی ودوافعه وغایاته. نویسنده در این مقاله به کلیاتی در مورد گذشته ی نقد حدیث می پردازد.

ـ ابرز ائمة النقد من عصر الصحابة والتابعین واتباع التابعین. نویسنده عهده دار معرفی برجسته ترین ناقدان حدیث در این مقاله است. از میان صحابه سیزده نفر، از میان تابعین ۲۲ نفر و از تابعین تابعین ۳۱ نفر معرفی شده اند.

ـ ظهور کتب الرجال وتطورها حتی نهایة القرن الثالث الهجری. کتاب های رجالی در سه قرن نخست هجری به دو دسته تقسیم شده اند: یکی معرفی براساس محتوا؛ مثلا کتاب هایی که به افراد ثقه پرداخته اند یا کتاب هایی که تنها به افراد ضعیف توجه داشته اند. دسته ی دوم براساس چگونگی تنظیم است؛ مثلا کتاب های رجالی که نظمشان براساس طبقه است یا آنهایی که راویان به ترتیب الفبا چیده شده اند.

ـ الفاظ الجرح و التعدیل عند المحدثین. رجالیون برای نشان دادن وثاقت یا عدم وثاقت یک راوی، از الفاظی خاص استفاده می کنند؛ مثل «لم یکن مستقیم اللسان»، «سکتوا عنه»، «فیه نظر» و «لیس به بأس». این مقاله عهده دار برشمردن این الفاظ و توضیح آنها با ذکر نمونه است.