ناکارآمدی تقسیم رباعی احادیث با توجه به کاستی های منابع رجالی

نشریه : آموزه های حدیثی

نویسنده : پديدآورنده : علی نصیری

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 3-31

چکیده :

سنت به عنوان گسترده ترین منبع دین شناخت، که جزئیات و تفاصـیل آمـوزه هـای دینی را در اختیار ما گذاشته است، جز در مواردی نادر از طریـق اخبـار آحـاد بـه دسـت مـا رسـیده اسـت و بـرای دسـتیابی بـه اطمینـان صـدور آنهـا از معصـوم، می بایست به نشانه هایی تکیه کرد.

کلیدواژه‌های مقاله :تقسیم ثنائی احادیث، تقسـیم ربـاعی احادیـث، منـابع رجـالی، جرح و تعدیل، مبانی کلامی رجالیان