پژوهشی دربایسته‌های راهبردی زندگی ایمانی با تأکید بر حدیث «لایستکمل العبد حقیقةالایمان حتی...»

نشریه : آموزه های حدیثی

نویسنده : پديدآورنده : محمد میرزایی

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 57-78

چکیده :

زندگی ایمانی نوعی کنش انتخابی، آگاهانه، حساب شده و شکیبانه ای است کـه بر اندیشۀ توحید استوار است. زندگی مذکور، دارای قواعد و آموزه های عملـی اخلاقی فراوانی اسـت و بـه لحـاظ اهمیـت و ضـرورت، هـر یـک دارای مراتـب گوناگونند.

کلیدواژه‌های مقاله :راهبرد، زندگی ایمانی، حقیقت، شناخت، برنامه، شکیبایی