جايگاه و مؤلفه‌های عزت نفس در قرآن و روايات

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : علی همت بناری
پديدآورنده : رضا مهکام
پديدآورنده : محمد فرهوش

سال بیست و ششم / شماره پیاپی 239 / صفحه 13-24

چکیده :

«عزت نفس» احساس ارزشمندی و توانمندی است. تبيين جايگاه و مؤلفه‌هاي عزت نفس در قرآن و روايات، اهميت آن در اخلاق اسلامي را آشکار مي‌کند؛ زيرا قرآن و روايات مهم‌ترين منبع اخلاق اسلامي است. تبيين مؤلفه‌هاي عزت نفس در قرآن و روايات، زمينه مناسبي براي تدوين راه‌کارهاي تقويت آن با رويکرد اسلامي فراهم مي‌کند. تقويت عزت نفس با رويکرد اسلامي، بسياري از آفات تقويت عزت نفس با رويکرد روان‌شناختي سکولار را ندارد. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي مؤلفه‌هاي عزت نفس در قرآن و روايات را جمع‌آوري و دسته‌بندي کرده است. برخي از اين مؤلفه‌ها عبارتند از: احساس ارزشمندي ذاتي، احساس توانمندي به‌واسطه نصرت الهي، احساس ارزشمندي در دنيا، قيامت و آخرت به‌واسطه ايمان و عمل صالح، خودشناسي، ترک ابراز نياز به مردم و ارتباط کريمانه با مردم.

کلیدواژه‌های مقاله :عزت نفس،‌ حرمت خود، احساس ارزشمندي و توانمندي، اسلام