نيم نگاهى به مفهوم عدالت و عدالت نبوى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : علی عطائی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 110 / صفحه

چکیده :

استعمارفرانو با كمك شعارهايى همچون جهانى سازى، حقوق بشر و غيره به مرزهاى ايدئولوژيك حمله كرده و در قالب قطع نامه ها و كنوانسيون هاى مختلف، آنها را از حالت آرمان گرايانه و ارزشى خارج و جنبه پوزيتيويستى و عملى داده است. همه اين شعارها براى رسيدن به دموكراسى و آزادى غربى است كه با شعار جهانى سازى، بر جهانيان تحميل شده است. او با استفاده از رسانه ها «ناتوى فرهنگى» را شكل داده و به دنبال تغير مفاهيم اساسى جامعه بشرى و ارائه معانى جديد براى آنهاست كه از جمله اين مفاهيم، «معنويت»، «عقلانيت»، «آزادى» و «عدالت» است.