سيری در فاخرترين متن اخلاقی، روايی «سِرُّالإسراء فی شرح حديث المعراج»1

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : ابوالقاسم بخشیان

سال پانزدهم / شماره پیاپی 104 / صفحه

چکیده :

مرحوم آية اللّه حاج شيخ علی آقای پهلوانی تهرانی(سعادت پرور) عالم عامل و عارف پارسا و پرهيزگاری بود كه عمر طيب و طاهر خود را در تعليم و ترويج معارف الهی و توحيدی گذراند. آن بنده پاك و بی آلايش كه نمونه ای از صفا و اخلاص بود در سال 1305 هـ.ش در تهران، در خانواده ای متدين چشم به جهان گشود. در سن هفت سالگي در مسجد امين الدوله به مرحوم ميرزا ابوالقاسم مكتب دار سپرده شد تا راه علم و معرفت را آغاز نمايد. تدريجاً به محضر شيخ محمدحسين زاهد رسيد تا باب اصلاح اخلاق و تهذيب نفس را گشوده و در مسير كمال به حركت درآيد. پس از آن به محضر مرحوم حضرت آية اللّه حاج شيخ علی اكبر برهان از شاگردان مرحوم سيدالعرفاء قاضی رسيد، تا ضمن خواندن دروس ادبيات و فقه اصول، راه عرفان و شهود را نيز طی كند. پس از هجرت به قم، سطوح عاليه را در محضر برخی بزرگان گذراند و در حلقه درس های خارج حضرت آية اللّه العظمی بروجردی و حضرت امام خمينی(قدس سره)درآمد و تا هنگام تبعيد امام به عراق از خرمن پر فيض امام خوشه چينی نمود.