اسناد ويژه «كافى» در «وسائل الشيعة» - صفحه 145

اسناد ويژه «كافى» در «وسائل الشيعة»

سيّد جواد شبيرى زنجانى

آغاز سخن

چندى پيش ، راقم اين سطور در مؤسّسه علمى ـ فرهنگى دار الحديث ، در سه جلسه ، در باره اسناد ويژه كافى ۱ و چگونگى نقل آنها در كتاب وسائل الشيعة گفتگو كرد . رساله

1.در برخى از نگارش هاى جديد ، به جاى كافى ، الكافى (با الف و لام) به كار رفته است ، و در پاره اى از مقالات نگارنده ، از سوى ويراستاران ، چنين تصرّفى در متن صورت پذيرفته است . اين تعبير و تعبيرات مشابه آن در ادبيات دينى ما سابقه چندانى ندارد و در سال هاى اخير در نام هاى جديدى همچون المنجد ، الميزان و الهلال ، رسم شده است . اگر در اين گونه نام هاى جديد بتوان چنين تعبيرى را به گونه اى توجيه كرد ، كاربرد اين تعبير ـ كه بر خلاف ساختار متداول و مرسوم زبان فارسى است ـ در واژه هاى كهن توجيه پذير نيست . در تداول مرسوم فارسى تا حد امكان ، كلماتْ به ساختار خاص زبان فارسى نزديك شده اند، حتّى در تركيب هايى چون «الشيخ الرئيس» ، الف و لام از واژه نخستْ حذف شده و تركيب فارسى تر «شيخ الرئيس» ابداع شده است . لذا در اعلام كتاب ها همچون كافى ، تهذيب ، خصال ، غيبت ، شفا ، قانون و ... افزودن الف و لام ، زيبنده نيست ، همچنان كه در اعلام اشخاص همچون شيخ طوسى ، سيّد مرتضى و اعلام اماكن همچون مدينه ، نجف و ... و ديگر گونه هاى اعلام ، الف و لام در تداول فارسى ، مرسوم نيست . ]پاسخ ويراستار : اوّلاً تدقيق در ضبط اسامى كتاب ها ، در غير متون تاريخى ، تصرّف در متن محسوب مى شود . ثانيا اين شيوه ، از سوى نهادهاى تخصّصى مسئول (كتاب خانه ملّى و فرهنگستان ادب) توصيه شده است . ثالثا در اين موضوع ، مقالات و نقد و نظرهاى فراوانى از سوى صاحب نظران نهادهاى تصميم ساز ، در نشريات تخصّصى مربوط (نامه فرهنگستان ، كتاب ماه كليات ، آينه پژوهش ، فصل نامه كتابدارى و . . .) عرضه شده كه ايرادات نويسنده محترم و ديگر منتقدان را به تفصيل ، پاسخ گفته اند . ضمنا در اين مقاله ، سليقه نويسنده محترم در ضبط اسامى كتاب ها ، رعايت شده است .]

صفحه از 236