اسناد ويژه «كافى» در «وسائل الشيعة» - صفحه 177

حالت ها به رشته تحرير درآمده است . دو جلد نخست اين كتاب (كه شايد به ده جلد بالغ گردد) به زودى با هميارى كنگره بين المللى ثقة الاسلام كلينى انتشار مى يابد (إن شاء اللّه !) .
اين گونه اسناد و اسناد ديگرى كه از آنها با نام اسناد ويژه ياد كرده ايم ، در هنگام آماده سازى اسناد براى ساختن برنامه دراية النور ، بر روى آنها مورد توجّه خاص بوده ، لذا در راهنمايى تخصصى اين برنامه ، به تفصيل در باره اين اسناد توضيح داده ايم .
دوست عزيز ما آقاى مهندس مينايى ، با اجازه از نگارنده براى استفاده از اين توضيحات ، فصل نهم پايان نامه كارشناسى ارشد خود را به طور كامل به اين نوشتار نگارنده اختصاص داد ـ كه البته مناسب بود به اين امر در اين كتاب اشاره مى شد ـ .
بارى در اين فصل ، خلاصه راهنمايى دراية النور را نقل مى كنيم تا اسناد ويژه روشن تر گردند :

الف . سند عطفى

سندى كه در آن ، حرف عطف به كار رفته بر دو قسم است :

1 . عطف عادى : عطف يك راوى (يك طبقه) بر يك راوى (يك طبقه) .

در برنامه دراية النور در اين گونه اسناد ، سند به دو يا چند سند تبديل شده و با علامت عطف در محل حرف عطف ، مشخص شده است .
مثال : محمّد بن الحسن و على بن محمّد ، عن سهل بن زياد ... .

سند برنامه

يك . محمّد بن الحسن (عطف) عن سهل بن زياد .. . .
دو . على بن محمّد (عطف) عن سهل بن زياد .. . .

صفحه از 236