اسناد ويژه «كافى» در «وسائل الشيعة» - صفحه 178

مراد از سند عطفى در تمام قسمت هاى اين برنامه ، تنها اين قسم است ، مگر اين كه تصريح به خلاف شود .

2 . عطف غير عادى : ساير انواع عطف كه به آن «تحويل» يا «حيلوله» گفته مى شود .

تبصره : نوع ديگرى از عطف در اسناد ديده مى شود كه در آن ، به جاى حرف واو عاطفه ، حرف «اَوْ» به كار رفته كه به آن عطف ترديدى گفته مى شود . در اين مورد نيز سند به دو يا چند سند تفكيك شده و با علامت «عطف ترديدى» مشخص شده است .
مثال :
... حريز عن محمّد بن مسلم اَوْ زرارة . .. . ۱

سند برنامه

يك . ... حريز عن محمّد بن مسلم (عطف ترديدى) .
دو . ... حريز عن زرارة (عطف ترديدى) .

ب . سند تحويلى

نوعى سند عطفى كه در آن عطف عادى نباشد و به جاى عطف يك طبقه بر يك طبقه ، مثلاً دو طبقه بر دو طبقه عطف شود كه به آن ، سند تحويلى مى گويند .
مثال :
على بن ابراهيم ، عن ابيه ، و محمّد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير .. . . ۲
در برنامه دراية النور ، اين گونه اسناد ، به دو يا چند سند ساده تفكيك شده و در نتيجه ، كلماتى چون جميعا و كلّهم حذف شده و در آغاز هر يك از اسناد تفكيك

1.وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۱۴۵ .

2.اين سند در كافى ، بسيار تكرار شده است ، از جمله : ج ۱ ، ص ۴۷ ، ح ۳ .

صفحه از 236