اسناد ويژه «كافى» در «وسائل الشيعة» - صفحه 185

سندهاى برنامه

1 . (تحويل) ابو على الاشعرى عن محمّد بن عبد الجبار (تعليق) عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام .
2 . (تحويل) الرزاز عن ايّوب بن نوح (تعليق) عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام .
3 . (تحويل) حميد بن زياد ، عن ابن سماعة (تعليق) عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام .
4 . (تحويل) على عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى عبد اللّه عليه السلام .
5 . (تحويل) عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى عبد اللّه عليه السلام .
تذكّر : علت عدم مشخص نمودن مكان تحويل در كل برنامه دراية النور وجود اسناد پيچيده اى چون اين سند است .

د . سند مشتمل بر ضمير

گاه در اصل سند ، به جاى نام راوى ، ضمير به كار رفته است كه بر دو گونه است : ضمير عادى ، و ضمير غير عادى .
در برنامه دراية النور ، ضمير به مرجع خود باز گردانده شده ، با علامت ضمير عادى يا ضمير غير عادى (پس از نامى كه در اصل ضمير بوده است) ، به اصل سند ، اشاره شده است .
ضمير غير عادى : چنانچه ضميرى كه در اوّل سند است ، به وسط سند قبلْ باز گردد ، يا بين ضمير و مرجع آن فاصله شود ، ضمير غير عادى است ، خواه قرينه اى در خود سند بر مرجع ضمير باشد يا نباشد ، و ارجاع ضمير به اوّل سند قبل ، ممكن باشد يا نباشد .

صفحه از 236