اسناد ويژه «كافى» در «وسائل الشيعة» - صفحه 232

از اشتباهى كه در هنگام نقل سند دوم تا چهارم براى وى پديد آمده ، غفلت ورزد . سند پنجم و ششم كافى در وسائل الشيعة ، به اين شكل آمده اند :
وعن محمّد بن الحسن و على بن محمّد جميعا عن سهل عن احمد بن المثنى عن محمّد بن زيد الطبرى ...
وبالاسناد عن محمّد بن زيد ... ۱

ج . اضمار

در فصل پيشين اشاره كرديم كه شيخ حرّ عاملى ، گاه مرجع ضمير را مشخّص ساخته و گاه ضمير را به حال خود رها مى كند . در اين جا به ذكر چند مثال ديگر از اسناد كافى كه ظاهرا صاحب وسائل ، آنها را به همان شكل اصلى نقل كرده و فهم سند را به مراجعان وا نهاده ، بسنده مى كنيم :
كافى ، ج 6 ، ص 326 ، ح 8 وسائل الشيعة : ج 24 ، ص 404 ، ح 30899 ؛
كافى ، ج 4 ، ص 566 ، ح 4 وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 373 ، ح 19416 ؛
كافى ، ج 5 ، ص 398 ، ح 4 وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 102 ، ح 25144 .
در اسنادى كه در وسائل الشيعة ، ضمير ، به اسم ظاهر تبديل شده ، غالبا ارجاع ضمير به درستى صورت گرفته كه به نمونه هايى از ضماير دشوار كافى كه در وسائل الشيعة به درستى فهميده شده ، اشاره مى كنيم :
كافى ، ج 2 ، ص 60 ، ح 3 وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 251 ، ح 3547 .
كافى ، ج 2 ، ص 103 ، ح 4 و 5 وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 160 ، ح 15949 و 15947 ؛
كافى ، ج 2 ، ص 105 ، ح 12 وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 68 ، ح 24168 ؛
كافى ، ج 2 ، ص 151 ، ح 9 وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 539 ، ح 27802 ؛
كافى ، ج 4 ، ص 486 ، ذيل ح5 وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 64 ، ح 18595 .

1.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۵۳۸ ، ح ۱۲۶۶۵ و ص ۵۳۹ ، ح ۱۲۶۶۶ .

صفحه از 236