ويژگی های تجربه دينی از دو منظر غربی و اسلامی

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمود نمازی

سال چهاردهم / شماره پیاپی 99 / صفحه

چکیده :

در مقاله «مفهوم و خاستگاه تجربه دينی» ضمن بررسی ديدگاه الستون، مفهوم «تجربه دينی»، خاستگاه و سير تحول آن را مورد مطالعه قرار داديم. اين مفهوم "تجربه" با دخل تصرف و توسعه ای كه در معنای لغوی خود دريافته است، به معانی غير مادی، غيبی و ماورای طبيعی، و به منظور جلوگيری از حذف كليّت ارزش های مسيحی در مقابل تعاليم دين ستيز كانت به كار گرفته می شود كه از حدود نيمه دوم قرن نوزدهم توسط شلاير ماخر مطرح شده است. در اين مفهوم، نه عنصر احساس و نه تشبيه تجربه دينی به آموزه های حسی نمی توانند در توجيه باورهای مسيحی و يا هر دين ديگر آويزه ای قابل اطمينان و مورد اعتماد باشند. و تناقض نما بودن مفهوم «تجربه» و «دين» از يك سو و عدم دست رسی به مفهوم واحدی از دين از سوی ديگر، اين سردرگمی را دوچندان كرده است. بنابراين، هم بررسی مفهوم و هم تاريخچه و هم علت پيدايشِ آن همه دست به دست هم داده اند تا نتوان از اين آموزه در شكل مطرح شده اش به نفع دين استفاده نمود.