عصمت پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله در امور دنيوی از ديدگاه فريقين

نشریه : معرفت کلامی

نویسنده : پديدآورنده : محمد حسین فاریاب
پديدآورنده : جعفر انواری

سال هفتم / شماره پیاپی 16 / صفحه 45-64

چکیده :

موضوع عصمت از جمله مباحث کليدی در حوزه کلام اسلامی است كه ابعادی گسترده دارد. مسئله اصلی در اين نوشتار تأکيد بر عصمت پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله در امور دنيوی (غير از بيان و عمل به احکام دينی) است. بسياری از عالمان شيعه بر اساس آيات قرآن و روايات معصومان و عقل عاقلان به عصمت آن حضرت در گونه های مختلف آن پافشاری دارند؛ اما بسياری از انديشمندان اهل سنت اين نوع از عصمت آن حضرت را نمی پذيرند، بلکه گستره عصمت آن حضرت را تنها در امور دينی می دانند و برای اثبات ديدگاه خود به برخی آيات و روايات استناد می کنند که روايت بارورسازی درخت خرما از مشهورترين ادله آنان است در اين نوشتار، ادله اثبات اين نظريه تبيين، و نيز ادله مخالفان در بوته نقد نهاده شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :گونه های عصمت، عصمت در امور غير دينی، عالمان اهل سنت، انديشمندان شيعه، آيات قرآن، روايات معصومان