مسند نساء الشيعة - صفحه 9

مسند نساء الشيعة

مهدى مهريزى

مقدمه

يكى از مهم ترين مسئله هايى كه مى تواند نقش زنان را در خدمت به حديث و نشر آن روشن سازد، ميزان حضور آنان در سلسله اسناد و نقل احاديث است. براى اين منظور، بررسى دقيق كتب روايى، تاريخى و تفسيرى ضرورى است ؛ چنان كه بايد اين بررسى در دو حوزه منابع روايى اهل سنت و شيعى صورت پذيرد.
در حوزه روايات اهل سنت اين بررسى ها تا حدودى انجام پذيرفته و كتبى با اين انگيزه تأليف شده است كه مى توان به اين موارد اشاره كرد:
1. جامع مسانيد النساء ، ابراهيم محمد الجمل ، 2 ج ؛ در اين مجموعه دو جلدى 1752 حديث از 28 كتاب حديثى اهل سنت گردآورى شده است.
2. الآحاد و المثاني ، ابن ابى عاصم (206 ـ 287 ق) ؛ 6 ج ، در جلد پنجم اين كتاب از صفحه 354 تا آخر (ص 479) و تمام جلد ششم (494 ص) از شماره 1054 تا 1250 روايات 196 زن راوى گرد آمده است.
3. مسند فاطمة الزهراء ، جلال الدين سيوطى (م 911 ق) ؛ سيوطى در اين كتاب 284 حديث گرد آورده كه برخى به سيره حضرت فاطمه برمى گردد و برخى سخنان پيامبر درباره ايشان و پاره اى ديگر نيز روايت هاى حضرت فاطمه عليهاالسلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله است.

صفحه از 197