تاريخ : سه شنبه 1390/3/31
کد خبر: 6538
سخن‌نامه حج منتشر شد

سخن‌نامه حج منتشر شد

«سخن‌نامه حج» بخشی از تجربه فرهنگی و سياسی پس از پيروزی انقلاب اسلامی، در موضوع حج است كه به سخنرانی ها و مصاحبه های آيت الله محمدی ری شهری در طول 20 سال فعاليت ايشان در امور حج پرداخته كه در 20 بخش تنظيم گشته و در چهار جلد تدوين و منتشر شده است.

به گزارش پایگاه حدیث نت، «سخن‌نامه حج» در قالب كتاب چهار جلدی توسط آيت‌الله محمدی ری شهری تاليف شده و در پيشگفتار دفتر اول(جلد اول) به نقل از مؤلف آمده است: «سخن‌نامه حج» بخشی از گران بهاترين تجربه فرهنگی و سياسی پس از پيروزی انقلاب اسلامی، در موضوع حج است. از ششم ارديبهشت ۱۳۷۰(۱۱ شوال۱۴۱۱) كه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آيت الله خامنه ای اين جانب را به عنوان نماينده خود و سرپرست حجاج ايرانی منصوب فرمود تا پايان اين مسؤليت دی ماه ۱۳۸۸(محرم ۱۴۳۱) بيست بار مراسم عبادی ـ سياسی حج با عزت و اقتدار برگزار شد و در طول اين مدت، به مناسبت های مختلف سخنرانی ها و مصاحبه هايی داشته ام كه در واقع بخش عمده ای از تاريخ حج، در جمهوری اسلامی ايران محسوب می شوند.
در اين سخنرانی ها با الهام از قرآن و احاديث اهل بيت(ع) رهنمودهای ارزنده ای برای كارگزاران حج، و زائران خانه خدا ارائه گرديده است، و از اين رو تنظيم و تدوين آن برای آيندگان و به ويژه كارگزاران حج سودمند خواهد شد. مطالب كتاب در ۲۰ بخش تنظيم شده و در قالب چهار دفتر تدوين شده است.
جلد اول «سخن نامه حج» علاوه بر پيشگفتار حاوی متن حكم مقام معظم رهبری و هفت بخش است كه از ذی حجه ۱۴۱۱ هجری قمری(خرداد ۱۳۷۰ هجری شمسی)، تا ذی حجه ۱۴۱۷ هجری قمری(فروردين ۱۳۷۶هجری شمسی) را در بر دارد.
جلد دوم «سخن‌نامه حج» در قالب ۶ بخش به ثبت سخنرانی های ذی حجه ۱۴۱۸ تا ۱۴۲۳ هجری قمری(فروردين ۱۳۷۷ تا بهمن ۱۳۸۱ هجری شمسی) پرداخته است.
جلد سوم «سخن نامه حج» حاوی سخنرانی های ذی حجه ۱۴۲۴ تا ۱۴۲۸ هجری قمری(يهمن ۱۳۸۲ تا آذر۱۳۸۶ هجری شمسی) است. اين دفتر حاوی پنج بخش است و در بخش ابتدايی دفتر سوم اين عناوين درج شده است: حج در قرآن، ارزش خدمت به زائران خانه خدا، راه كارهای تبليغ اسلام در حج، عبادت و خدمت خالصانه، ارشادهای اجتماعی در حج، معرفت و شناخت مهمانی خدا،... .
جلد چهارم سخنرانی حج مشتمل بر سه بخش پايانی كتاب است كه مجموعه سخنرانی ها و مصاحبه های آيت الله محمدی ری شهری از ذی حجه سال ۱۴۲۸ تا ۱۴۳۰ هجری قمری(آذر ۱۳۸۶ تا آذر ۱۳۸۸ هجری شمسی) را در بر دارد.

چاپ اول «سخن‌نامه حج» حاوی سخنرانی‌ها و مصاحبه های آيت الله محمدی ری شهری در ۲۰ سال فعاليت ايشان در امور حج در قالب چهار دفتر تدوين و در ۱۰۰۰ دوره جلد سخت به تازگی از سوی سازمان چاپ و نشر دارالحديث منتشر شده است.

به گزارش پایگاه حدیث نت، «سخن‌نامه حج» در قالب كتاب چهار جلدی توسط آيت‌الله محمدی ری شهری تاليف شده و در پيشگفتار دفتر اول(جلد اول) به نقل از مؤلف آمده است: «سخن‌نامه حج» بخشی از گران بهاترين تجربه فرهنگی و سياسی پس از پيروزی انقلاب اسلامی، در موضوع حج است. از ششم ارديبهشت ۱۳۷۰(۱۱ شوال۱۴۱۱) كه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آيت الله خامنه ای اين جانب را به عنوان نماينده خود و سرپرست حجاج ايرانی منصوب فرمود تا پايان اين مسؤليت دی ماه ۱۳۸۸(محرم ۱۴۳۱) بيست بار مراسم عبادی ـ سياسی حج با عزت و اقتدار برگزار شد و در طول اين مدت، به مناسبت های مختلف سخنرانی ها و مصاحبه هايی داشته ام كه در واقع بخش عمده ای از تاريخ حج، در جمهوری اسلامی ايران محسوب می شوند.
در اين سخنرانی ها با الهام از قرآن و احاديث اهل بيت(ع) رهنمودهای ارزنده ای برای كارگزاران حج، و زائران خانه خدا ارائه گرديده است، و از اين رو تنظيم و تدوين آن برای آيندگان و به ويژه كارگزاران حج سودمند خواهد شد. مطالب كتاب در ۲۰ بخش تنظيم شده و در قالب چهار دفتر تدوين شده است.
جلد اول «سخن نامه حج» علاوه بر پيشگفتار حاوی متن حكم مقام معظم رهبری و هفت بخش است كه از ذی حجه ۱۴۱۱ هجری قمری(خرداد ۱۳۷۰ هجری شمسی)، تا ذی حجه ۱۴۱۷ هجری قمری(فروردين ۱۳۷۶هجری شمسی) را در بر دارد.
جلد دوم «سخن‌نامه حج» در قالب ۶ بخش به ثبت سخنرانی های ذی حجه ۱۴۱۸ تا ۱۴۲۳ هجری قمری(فروردين ۱۳۷۷ تا بهمن ۱۳۸۱ هجری شمسی) پرداخته است.
جلد سوم «سخن نامه حج» حاوی سخنرانی های ذی حجه ۱۴۲۴ تا ۱۴۲۸ هجری قمری(يهمن ۱۳۸۲ تا آذر۱۳۸۶ هجری شمسی) است. اين دفتر حاوی پنج بخش است و در بخش ابتدايی دفتر سوم اين عناوين درج شده است: حج در قرآن، ارزش خدمت به زائران خانه خدا، راه كارهای تبليغ اسلام در حج، عبادت و خدمت خالصانه، ارشادهای اجتماعی در حج، معرفت و شناخت مهمانی خدا،... .
جلد چهارم سخنرانی حج مشتمل بر سه بخش پايانی كتاب است كه مجموعه سخنرانی ها و مصاحبه های آيت الله محمدی ری شهری از ذی حجه سال ۱۴۲۸ تا ۱۴۳۰ هجری قمری(آذر ۱۳۸۶ تا آذر ۱۳۸۸ هجری شمسی) را در بر دارد.

چاپ اول «سخن‌نامه حج» حاوی سخنرانی‌ها و مصاحبه های آيت الله محمدی ری شهری در ۲۰ سال فعاليت ايشان در امور حج در قالب چهار دفتر تدوين و در ۱۰۰۰ دوره جلد سخت به تازگی از سوی سازمان چاپ و نشر دارالحديث منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :