1
فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره73

صاحب امتیاز: دانشکده علوم حدیث
مدیر مسئول و سردبیر: محمد محمدی نیک (ری‌شهری)
جانشین سردبیر: سید محمدکاظم طباطبایی
مدیر اجرایی: وحیدرضا نوربخش
ویراستار: محمد قنبری
صفحه‌آرایی: علی قنبری
□ نشانی مجلّه: قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد، مؤسسه علمی _ فرهنگی دارالحدیث ص. پ: 3431 _ 37185 تلفن: 37176131 _ نمابر: 37785050 امور مشترکان: 37176413
نشانی در اینترنت: http://www.ulumhadith.ir
پست الکترونیک: ulumhadith@hadith.net
هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) حجة‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالکریم بی‌آزار شیرازی (دانشیار دانشگاه الزهراء) حجة‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدباقر حجتی (استاد دانشگاه تهران) دکتر محمدکاظم شاکر (استاد دانشگاه قم) دکتر سید کاظم طباطبایی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد) دکتر فاطمه علایی رحمانی (استادیار دانشگاه الزهراء) دکتر مجید معارف (استاد دانشگاه تهران) حجة‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی مهدوی‌راد) (دانشیار دانشگاه تهران)


فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره73
  • نام منبع :
    فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره73
    تاريخ انتشار :
    1393
تعداد بازدید : 1104
صفحه از 151
پرینت  ارسال به