کودکان بیش از بزرگ‌ترها فیلسوف‌اند

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : سعید علینقی پور

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 62-68

چکیده :

روز جمعه پنجم آبان ماه 1396، سه‌گانۀ فلسفه برای کودکان با حضور نویسنده و نیز زهرا عبدی و معصومه میرابوطالبی به عنوان منتقد در ادامۀ جلسات نقد و بررسی گروه داستان جمعه قم، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.