میزگرد کتاب‌های کودکان با رویکرد خداشناسی

نشریه : سنجه

نویسنده :

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 69-87

چکیده :

در پروندۀ ویژۀ این شمارۀ «سنجه»، به کتاب‌هایی می‌پردازیم که در موضوع خداشناسی ـ به طور عام ـ و توحید ـ به طور خاص ـ تولید می‌شود. چند کتاب را معین کردیم و درباره‌ آنها صحبت می‌کنیم. این چند کتاب عبارت‌اند از: «خدایا اجازه» نوشتۀ آقای حیدری ابهری، کتاب «خدای ما چه جوریه» نوشتۀ آقای مهاجرانی و کتاب «خدایی که در این نزدیکیست» نوشتۀ آقای گریوانی.