نوشتن از «خدا» در کتاب‌های کودک: کدام شیوه‌ها مؤثر است؟

نشریه : سنجه

نویسنده :

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 88-99

چکیده :

بحث این بود که آیا گفتگو از خداشناسی برای کودک ضرورت است یا اضطرار؟ که گفتیم علاوه بر اضطرار ضرورت هم هست (گاهی مواقع آدم اضطرار دارد و ضرورت ندارد). ولی به این نگاه رسیدیم که این موضوع واقعاً ضرورت دارد اما باید هوشیارانه عمل شود به گونه‌ای که به فهم کودک کمک کنیم نه اینکه ایجاد شبهه و سؤال شود. یعنی طبق هر سن، گونه و شیوه‌ای استفاده شود که بیشتر به روشن شدن بحث منتهی شود. در جلسۀ قبل نتوانستیم دربارۀ شیوه‌ها گفتگو کنیم و بحث منحصر شد به ضرورت. در جلسۀ امروز دربارۀ شیوه‌های گفتگو با کودکان دربارۀ خداشناسی صحبت کنیم.