معرفی مجموعه داستان گوگوری

نشریه : سنجه

نویسنده :

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 104

چکیده :

گوگوری یک مجموعه داستان پنج جلدی کوتاه کودکانه است با محوریت گورخری به نام گوگوری. او و بقیۀ دوستانش: میمون، کلاغ، اسب آبی، زرافه و تیزپا کنار درخت بزرگ زندگی می‌کنند. گوگوری در هر جلد یک ماجرای جدید می‌آفریند.