فضيلت علم اعطايي به اهل بيت عليهم السلام - صفحه 5

فضيلت علم اعطايي به اهل بيت عليهم السلام

دکتر علي راد ۱

محمّدي نيک ۲

چكيده

يكي از فضايل اهل بيت عليهم السلام، علم اعطا شده خداوند به آنهاست. روايات الكافي و
بصائر الدرجات به اين موضوع تصريح دارند و آيه 49 سوره عنكبوت را ناظر و بلكه مختصّ به اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام دانسته اند. براي بررسي اين اختصاص، اصطلاح «اوتو العلم» كه با واژه «علم و عالم» اندكي متفاوت است، در قرآن كاويده و نظرات مفسّران آورده شد.
اين مفهوم، ويژه اهل بيت عليهم السلام نيست، امّا عطا‌شدگان علم در آيه 49 سوره عنكبوت، تنها همان اهل بيت عليهم السلام هستند. اين آيه، قرآن را نه واژه و نوشته، بلكه آيه هايي روشن در سينه «اوتوا العلم» دانسته است. روايت‌هاي متعدد اثبات‌كننده اين انحصار را نيز در اين نوشتار آورده ايم.

کليد واژه‌ها: علم اهل بيت عليهم السلام، اوتو العلم، علم اعطايي.

مقدّمه: پرسش‌هاي پژوهش

در الكافي، كتاب بزرگ، معتبر و جذّاب حديث شيعه، كليني بابي را با عنوان «انّ الأئمّة قد اُوتوا العلم و اُثبت في صدورهم» تشكيل داده و پنج حديث در آن آورده است ( الكافي، ج 1، ص 213). اين باب، يكي از ده‌ها باب الكافي در باره فضيلت امامان عليهم السلام و جزئي از منظومه بزرگ او براي اثبات حجيّت قول و فعل ائمّه عليهم السلام است. همان گونه كه از عنوان باب و نيز متن صريح روايات

1.عضو هيئت علمي دانشکده علوم حديث.

2.دانشجوي کارشناسي ارشد علوم حديث، گرايش تفسير اثري، دانشکده علوم حديث قم.

صفحه از 18