تأثير محيط شاد و مديريت زمان مطالعه، بر بهبود وضعيت زندگي - صفحه 248

تأثير محيط شاد و مديريت زمان مطالعه، بر بهبود وضعيت زندگي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان

سمانه معتمد جهرمي ۱

چکيده

مديريت زمان (Time management) روشي جهت پايش و کنترل زمان است و احتياج به مديريت و بهره‌وري اثر بخش از زمان، در ميان دانشجويان بيش از پيش احساس مي‌شود. و هم‌چنين شاد بودن تأثير به سزايي در برقراري مديريت زماني مفيد، در زندگي دانشجويي دارد. يکي از جنبه‌هاي مؤثّر مديرت زمان، کاهش استرس در زندگي است. کاهش سطح استرس، موجب بهبود سطح سلامت روحي و جسمي شده و براي موفّقيت تحصيلي دانشجويان لازم و ضروري است که گاهي با برقراري يک محيط شاد محقّق مي‌شود. در اين تحقيق، با استفاده از پرسش‌نامه‌‌هاي محقق‌ساخته (روا و پايا)، سعي گرديد چگونگي مديريت زمان مطالعه و هم‌چنين شادي و آرامش در زندگي، با ميانگين معدل 150 نفر دانشجوي انتخابي از رشته‌هاي پزشکي و پرستاري دانشگاه علوم پزشکي جهرم، مقايسه و مورد بررسي قرار گرفت. پس از انجام تحقيق مشاهده شد که مديريت زمان و بهره‌گيري از زندگي شاد، با پيشرفت تحصيلي رابطه مستقيم دارد. دانشجوياني که از معدل بالايي برخوردار بودند، همان کساني بودند که نمره پرسش‌نامه آن‌ها بيشتر از بقيه بود. و در نهايت اين نتيجه به دست آمد که با آگاهي دادن و آموزش مديريت زماني مطالعه و نحوه صحيح شاد بودن در زندگي دانشجويان، مي‌توان موفّقيت تحصيلي آن‌ها را تضمين کرد و هم‌چنين دانشگاه با برنامه‌ريزي صحيح و منظّم در برنامه آموزشي و به کارگيري محيطي شاد در آموزش

1.ليسانس پرستاري، دانشجوي دانشکده مجازي علوم حديث، کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي جهرم.

صفحه از 265