تأثير محيط شاد و مديريت زمان مطالعه، بر بهبود وضعيت زندگي - صفحه 249

مي‌تواند به پيشرفت تحصيلي آن‌ها کمک به سزايي نمايد. دانشجويان موفّق، همان کساني هستند که در مديريت زندگي و تحصيل نيز موفّقند.

کليد واژه‌ها: مديريت زمان، مطالعه، شاد بودن، پيشرفت تحصيلي.

اهداف تحقيق

1. تعيين ارتباط ميانگين نمره مديريت زمان با ميانگين نمره شادي در زندگي دانشجويي، برحسب رشته تحصيلي.
2. تعيين ارتباط مجموع ميانگين نمره مديريت زمان و شاد بودن در زندگي، با معدّل دانشجويان.
3. از نتايج اين مقاله مي‌توان در جهت نهادينه کردن مهارت عمل‌کرد مديريت زماني مطالعه و به کارگيري روش صحيح شاد بودن در زندگي و تأکيد بيشتر آن به دانشجويان و هم‌چنين آموزش چگونگي داشتن يک مديريت زماني مفيد قدم بر داشت.

مديريت زمان

مديريت زمان، مجموعه‌اي از مهارت‌هايي است که منجر به استفاده مؤثّر از زمان شده و از آن مي‌توان در حوزه‌هاي مختلف، از جمله خانه، دانشگاه و محيط کار استفاده کرد (مديريت و مهندسي ذهن براي دانشجويان پزشکي). نخستين مرحله مديريت صحيح زمان، تشخيص کارهاي مهم است (مديريت زمان، عبد الحميد سروش). ترتيب انجام کارهاي روزانه تأثير چشمگيري بر روي کميت و کيفيت آن‌چه که از زندگي به دست مي‌آوريم، دارد. اکثر افراد به فرصت‌هايي که در هر روز کاري از دست مي‌رود بي‌توجّهند (مديريت زمان، تيم هيدل). با استفاده مؤثّر از زمان مي‌توان، وظايف محوله را برنامه‌ريزي و الويت‌بندي کرد و فعاليت‌هاي انجام شده را فهرست نمود. ۱ هم‌چنين باعث افزايش بصيرت افراد در استفاده از زمان شده ۲ و در نتيجه تخمين مدّت زمان لازم جهت انجام کارها دقيق مي‌شود و مي‌توان با برنامه‌ريزي واقعي‌تر به نتايج بهتري دست يافت. ۳ بنا بر اين، مديريت زمان، ساختاري جهت پايش خود محسوب مي‌شود که بر اساس بازخورد دريافتي در حين انجام کارها مي‌توان محدوديت‌هاي زمان را به حداقل رساند. ۴ در احاديث معصومان عليهم السلام نيز لزوم استفاده از مديريت زمان بارها تکرار گرديده است. نمونه‌اي از اين احاديث، از امام علي عليه السلام بيان مي‌گردد:

1.Time-management training effect on time behaviors, attitudes, and job performance;۱۳۰:۲۲۶-۳۶.

2.Time perspectives in time management training programs;۵:۹۴-۱۰۵.

3.On the relationship between time management and time estimation; ۹۰: ۳۳۳-۴۷.

4.Stressful job demands and worker health; ۲۴:۱۲۳-۹.

صفحه از 265