راه هاي رسيدن به خدا

پرسش :

منبع این حدیث چیست و معنای آن را توضیح دهید:
الطرق الی الله بعدد انفاس الخلایق.پاسخ :

یعنی به تعداد نفس های مردم راه به سوی خداوند وجود دارد.
«انفاس» جمع «نفَس» به معنای تنفس است.
عبارت فوق به عنوان حدیث در منابع نیامده است. ظاهرا سخن بعضی حکما و عرفا است.
این سخن اشاره به این دارد که آیات و نشانه های خداوند در پهنه ی آفرینش بسیار فراوان است و با دیدن هرکدام از این مخلوقات، می توان به وجود خالق پی برد.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :