مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : جامع المقال فیما یتعلق بأحوال الحدیث و الرجال
زمان پدیدآورنده: 979 ـ 1085 ق
محل نشر : تهران
ناشر : کتابفروشی جعفری تبریزی
تعداد صفحه : 260
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

جامع المقال فیما یتعلق بأحوال الحدیث و الرجال

کتابی در مورد حدیث و رجال

کتاب مشتمل بر مطالب زیر است:

مقدمه مؤلّف در علم رجال؛

متن کتاب، شامل دوازده باب است. در باب اوّل تا یازدهم، مباحثی در مورد احادیث، مطرح شده است و در باب دوازدهم، دوازده فایده رجالی مطرح شده که عبارت اند از:

تمییز مشترکات در اسامی؛

تمییز مشترکات در القاب و انساب؛

تعریف صحابیان و تابعیان؛

تعریف طبقات راویان؛

معرّفی برادرهایی که راوی بوده اند؛

اصحاب اجماع؛

مستثنیات ابن ولید؛

اشخاص کثیر الروایة؛

معنای «عدّة» در اسناد روایت ها؛

مشیخه شیخ طوسی در التهذیب و الاستبصار؛

القاب و کنیه های پیامبر(ص) و ائمه معصوم(ع)؛

تاریخ ولادت و وفات پیامبر(ص) و ائمه معصوم(ع)؛

خاتمه کتاب نیز مشتمل بر مطالب زیر است:

بیان تعداد احادیث کتب اربعه؛

بیان تاریخ وفات بعضی از مشایخ محدّث متقدّم؛

بیان مشایخ مؤلّفان کتب اربعه؛

بعضی از توقیعاتی که در حقّ بعضی از مشایخ محدّث وارد شده است.

در مورد باب دوازدهم این کتاب، شرحی به نام مشترکات کاظمی توسط محمّد امین کاظمی (م ق ۱۲) نوشته شده است.

مرحوم عبد الحسین طُریحی (م ۱۲۹۵ ق)، کتاب متقن المقال فی تلخیص جامع المقال را در تلخیص این کتاب، تألیف نموده است.

گفتنی است که این کتاب، به دلیل معروفیت مبحث مشترکات آن، به مشترکات الطریحی مشهور شده است.

محقّق تهرانی در الذریعة این کتاب را با عنوان های رجال الطُرَیحی (ج ۱۰، ص ۱۲۲) و رجال الشیخ فخر الدین الطریحی (ج ۱۰، ص ۱۳۸) و مشترکات جامع المقال (ج ۲۱، ص ۴۰، ش ۳۸۵۶) فهرست نموده است.

کتاب مشتمل بر مطالب زیر است:

مقدمه مؤلّف در علم رجال؛

متن کتاب، شامل دوازده باب است. در باب اوّل تا یازدهم، مباحثی در مورد احادیث، مطرح شده است و در باب دوازدهم، دوازده فایده رجالی مطرح شده که عبارت اند از:

تمییز مشترکات در اسامی؛

تمییز مشترکات در القاب و انساب؛

تعریف صحابیان و تابعیان؛

تعریف طبقات راویان؛

معرّفی برادرهایی که راوی بوده اند؛

اصحاب اجماع؛

مستثنیات ابن ولید؛

اشخاص کثیر الروایة؛

معنای «عدّة» در اسناد روایت ها؛

مشیخه شیخ طوسی در التهذیب و الاستبصار؛

القاب و کنیه های پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصوم(ع)؛

تاریخ ولادت و وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصوم(ع)؛

خاتمه کتاب نیز مشتمل بر مطالب زیر است:

بیان تعداد احادیث کتب اربعه؛

بیان تاریخ وفات بعضی از مشایخ محدّث متقدّم؛

بیان مشایخ مؤلّفان کتب اربعه؛

بعضی از توقیعاتی که در حقّ بعضی از مشایخ محدّث وارد شده است.

در مورد باب دوازدهم این کتاب، شرحی به نام مشترکات کاظمی توسط محمّد امین کاظمی (م ق ۱۲) نوشته شده است.

مرحوم عبد الحسین طُریحی (م ۱۲۹۵ ق)، کتاب متقن المقال فی تلخیص جامع المقال را در تلخیص این کتاب، تألیف نموده است.

گفتنی است که این کتاب، به دلیل معروفیت مبحث مشترکات آن، به مشترکات الطریحی مشهور شده است.

محقّق تهرانی در الذریعة این کتاب را با عنوان های رجال الطُرَیحی (ج ۱۰، ص ۱۲۲) و رجال الشیخ فخر الدین الطریحی (ج ۱۰، ص ۱۳۸) و مشترکات جامع المقال (ج ۲۱، ص ۴۰، ش ۳۸۵۶) فهرست نموده است.