علم محورى

امام رضا(ع) عن النبى (ص):

العِلمُ امامُ العمل. عده‏الداعى

۶۴؛ الحیاة ۱/۱۲۸.

از پیامبر اکرم(ص): علم پیشاهنگ عمل است.

تردیدى نیست که پیش از هر اقدام و عمل، شناخت و آگاهىِ لازم ضرورى است، و نبود این شناخت به منزله راه‏پیمایى در شب تاریک است.

کارها و اقدامهاى مردم دو گونه است:

۱- کارهاى علم محور و آگاهانه که پس از شناخت و ارزیابى ‏هاى لازم و همه جانبه انجام مى ‏یابد.

۲- کارهاى کورکورانه، و حرکتهاى احساسى و بدون ارزیابى و بررسى.

روشن است که کارهاى با شناخت درست و بررسى لازم، به هدف مى‌ رسد، و نتائج لازم را به بار مى ‏آورد. کارهایى که از شناخت و آگاهى سرچشمه گرفته باشد، کارى استوار و سودمند، و داراى معیارهاى لازم است، و کارهایى که با بررسى و مطالعه لازم انجام نیافته باشد، نتیجه درستى ندارد، و انسان را به هدف خود نزدیک نمى ‏سازد. بنابراین کارهاى درست و ارزشمند آنهایى است که همه زمینه‏ ها، و شرایط و جوانب آن مورد محاسبه قرار گرفته- در هر زمینه باشد - و توجیه فنى و علمى داشته باشد.