منبع : {@P19682}
حدیث غدیر

حدیث غدیر

روایات مربوط به حدیث غدیر و واقعه غدیر خم