مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : نخبة المقال فی علم الرجال
زمان پدیدآورنده: 1228 ـ 1276ق
محل نشر : چاپ سنگی
ناشر : چاپ سنگی
قطع : جیبی
جستجو در Lib.ir

نخبة المقال فی علم الرجال

این کتاب، منظومه ای مشتمل بر 1313 بیت در بیان فهرستی از اسامی رجال حدیث است

این کتاب، منظومه ای مشتمل بر ۱۳۱۳ بیت در بیان فهرستی از اسامی رجال حدیث است؛ لیکن مصنّف از ذکر اسامی راویان مجهول و بیان اسامی و حالات بسیاری از متأخّران، اجتناب نموده است. به همین دلیل، در تتمه و تکمیل آن، مرحوم علی بن عبد اللّه علیاری (م ۱۳۲۷ق) کتاب منتهی الآمال فی تتمیم زبدة المقال و سپس در شرح نخبة المقال و منتهی الآمال کتاب بهجة الآمال فی شرح زبدة المقال و منتهی الآمال را تألیف نموده است.

مرحوم سید شهاب الدین مرعشی در شرح نخبة المقال، کتاب منیة الرجال فی شرح نخبة المقال را تألیف نموده است.

محقّق تهرانی در الذریعة (ج ۲۴، ص ۹۹) این کتاب را با عنوان نخبة المقال فی علم الرجال، و نیز با عنوان های زبدة المقال فی علم الرجال (ج ۱۲، ص ۳۴، ش ۱۸۹) و رجال السید حسین بن محمّد رضا (ج ۱۰، ص ۱۱۲)، فهرست نموده است.

شایان ذکر است که محقّق تهرانی آورده است که نام این کتاب، نخبة المقال فی علم الرجال بوده است؛ لیکن در کتاب چاپ شده، عنوان زبدة المقال فی علم الرجال آورده شده است.

نسخه های خطّی این کتاب، در کتاب خانه های ایران موجود است.