مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : وجیزة فی علم الرجال
پديدآورنده : ابوالحسن مشکینی
تحقيق : زهیر اعرجی
زمان پدیدآورنده: 1305 ـ 1358 ق
محل نشر : بیروت
ناشر : مؤسسي الاعلمی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1411ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 104
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

وجیزة فی علم الرجال

در دوازده فصل به فوائدی در علم رجال پرداخته است.

این کتاب، مشتمل بر مطالب زیر است:

تعریف علم رجال موضوع آن و بیان حجّیت اخبار، و نیز دوازده فصل که عبارت اند از:

حجّیت قول رجالی؛

اصحاب اجماع؛

مراسیل ابن ابی عمیر؛

روایت های بنی فضّال؛

معنای «صحیح» در نزد متأخّران؛

معنای «أسند عنه»؛

تمییز مشترکات؛

الفاظ مدح و ذم؛

قبول جرح و تعدیل؛

تعارض جرح و تعدیل؛

اقسام حدیث؛

اقسام تحمل حدیث.

در مقدمه محقّق، زندگی نامه مؤلّف و ویژگی های کتاب مورد بررسی واقع شده است.

محقّق تهرانی در الذریعة (ج ۱۰، ص ۹۲، ذیل ش ۱۷۲ و ج ۱۶، ص ۳۳۷)، این کتاب را با عناوین رجال المیرزا أبی الحسن و الفوائد الرجالیة هم فهرست نموده است.