مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : إطلالة علی الرجال و الحدیث
زمان پدیدآورنده: 1292 ـ 1380ق
محل نشر : قم
ناشر : المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1421ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 191
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

إطلالة علی الرجال و الحدیث

مشتمل بر مقدّمه های سید حسین طباطبایی بروجردی بر پنج کتاب حدیثی، رجالی و فقهی.

این کتاب، مشتمل بر مقدّمه های سید حسین طباطبایی بروجردی بر پنج کتاب حدیثی، رجالی و فقهی است و به دلیل اهمیت این مقدّمه ها، محقّق اقدام بر جمع آوری و تصحیح آنها نموده و به همراه تعلیقاتی، این مجموعه را به طور مستقل ارائه نموده است.

این مقدّمه ها بر کتاب های ترتیب اسانید الکافی، تنقیح أسانید التهذیب، جامع الرواة، جامع الأحادیث الشیعة و مسائل الخلاف آورده شده اند.

مباحث مطرح شده در این مقدّمه ها در مجموع عبارت اند از: بررسی نقش طبقات راویان حدیث و محدّثان در علم رجال، معرّفی کتاب، مؤلّف و مشایخ مؤلّف در آن کتاب و....