مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : تجرید أسانید الکافی وتنقیحُها
زمان پدیدآورنده: 1292 ـ 1380 ق
محل نشر : مشهد
ناشر : آستان قدس رضوی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1409ق
تعداد جلد : 2
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

تجرید أسانید الکافی وتنقیحُها

ترتیب اسانید کافی مشخص شده است.

مرحوم بروجردی رحمه الله بر حاشیه کتاب مرآة العقول، ترتیب اسانید کتاب الکافی را با رموزی مشخّص کرده و مقدّمه ای بر آن نگاشته بودند. سپس دو نفر از شاگردان ایشان، به طور مستقل، اقدام به استخراج اسناد الکافی نموده اند که کتاب حاضر، یکی از این استخراج هاست.

این کتاب، مشتمل بر مقدّمه مؤلّف در زندگی نامه مرحوم کلینی، بررسی ویژگی های کتاب الکافی، بیان طبقات محدّثان از زمان صحابیان تا شیخ طوسی، اسامی راویانی که کتاب الکافی را از مرحوم کلینی روایت کرده اند و اسامی راویانی است که مرحوم کلینی در الکافی از آنها روایت نقل کرده و شیخِ ایشان به حساب می آیند.

در این مقدّمه، مرحوم بروجردی رحمه الله به نقش و جایگاه طبقات رجال حدیث در مشخّص کردن اشکال های موجود در اسناد و رفع این اشکال ها، از جمله سقط ها، تصحیف ها، قلب ها، زیاده و نقصان ها، تمییز مشترکات، توحید مختلفات، و تشخیص ارسال موجود در اسناد احادیث، اشاره می نماید.

متن کتاب در دو «مقصد» آورده شده است. مقصد اوّل، مشتمل بر جلد اوّل، و مقصد دوم، مشتمل بر جلد دوم کتاب است.

در مقصد اوّل، مؤلّف با استناد به اسناد موجود در کتاب الکافی و با توجه به این که راویان در ابتدای اسناد شیخ و استاد مرحوم کلینی به حساب می آیند، مشایخ وی را مشخّص و ذکر نموده است تا طبقه راویان موجود در اسناد، مشخّص گردد.

طبقات رجال از زمان صحابیان تا شیخ طوس، در دوازده طبقه گنجانیده شده اند، به طوری که مرحوم کلینی در طبقه نهم راویان حدیث قرار می گیرد.

در مقصد دوم، اسنادی که در صدر آنها تعبیر «عدّة من أصحابنا» آورده شده و بعد از آن، اسامی «احمد بن محمّد» و یا سه نفر از راویان طبقه هفتم به نام های احمد بن محمّد بن خالد برقی، احمد بن محمّد بن عیسی اشعری قمی و سهل بن زیاد آدمی قمی آورده شده است و مرحوم کلینی، از این افراد، با واسطه روایت نقل می نماید و در نتیجه، از مشایخ مرحوم کلینی به حساب نمی آیند و به همین جهت، ذکر ترتیب اسناد روایات آنها در «مقصد»ی مستقل از مشایخ کلینی آورده شده است.

مؤلّف با دسته بندی اسناد هر یک از این راویان، طریق های مختلف آنها را مشخّص نموده است و به این وسیله، طبقه و جایگاه روایی آن راوی در اسناد روایات، مشخّص شده است.

شایان ذکر است که به دنبال ذکر هر سند، نشانی جلد و صفحه ای که سند از آن جا آورده شده، مشخّص شده است. در ترتیب اسانید، اسامی راویان بر اساس حروف الفبا آمده است.

محقّق تهرانی در الذریعة (ج ۱۵، ص ۱۴۹، ش ۹۸۱)، این کتاب را عنوان طبقات الرواة هم فهرست نموده است.