عنوان کتاب : ترتیب أسانید کتاب التهذیب (الموسوعة الرجالیة، ج 2)
زمان پدیدآورنده: 1292 ـ 1380 ق
محل نشر : مشهد
ناشر : آستان قدس رضوی
تاریخ انتشار : 1414ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 544
قطع : رحلی
جستجو در Lib.ir

ترتیب أسانید کتاب التهذیب (الموسوعة الرجالیة، ج 2)

این کتاب، مشتمل بر مطالب زیر است:

مقدمه مؤلّف که در بردارنده مختصری از ویژگی های این کتاب و کتاب التهذیب، به همراه شرح حال شیخ طوسی است؛ امّا مؤلّف، مقدّمه را به پایان نرسانیده است.

در مقدّمه آورده شده است که اسانید روایات الکافی که در التهذیب نقل شده، در این کتاب آورده نشده اند.

در جلد اوّل این مجموعه از کتاب ها که با عنوان ترتیب أسانید کتاب الکافی معرّفی شده است، مؤلّف در مقدّمه، توضیحاتی در نقش و جایگاه طبقات رجال حدیث، بیان داشته است.

در متن کتاب، مؤلّف با استناد به اسناد موجود در کتاب التهذیب و با اضافه کردن طُرُق شیخ طوسی در «مشیخه» و الفهرست، به راویانی که در صدر اسناد کتاب التهذیب واقع شده اند و اکثرا صاحب «کتاب» و یا «اصل»اند، اشاره کرده طریق شیخ طوسی و مشایخ ایشان به صاحبان این کتاب ها و روایات کتاب التهذیب را مشخّص و ذکر نموده است و به این ترتیب، اسناد را مسند ساخته و طبقه راویان موجود در اسناد التهذیب را مشخّص کرده است.

طبقات رجال از زمان صحابیان تا شیخ طوسی، در دوازده طبقه گنجانیده شده اند.

در بیان هر طریق، نشانی کامل کتاب التهذیب با ذکر جلد، صفحه، نوع کتاب فقهی و باب، مشخّص شده است و ذکر طُرُق شیخ طوسی و ذکر مشایخ وی، بر اساس حروف الفباست.

در زیر نویس کتاب، مؤلّف، نشانی های دیگر اسنادی که در متن کتاب آورده شده اند، مشخّص کرده و در بعضی موارد، اشکال موجود در اسناد را مطرح نموده است.