مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : ترتیب أسانید کتاب الخصال و ... (الموسوعة الرجالیة، ج 3)
زمان پدیدآورنده: 1292 ـ 1380 ق
محل نشر : مشهد
ناشر : آستان قدس رضوی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1413ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 639
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

ترتیب أسانید کتاب الخصال و ... (الموسوعة الرجالیة، ج 3)

این کتاب، مشتمل بر ترتیب و تنظیم اسناد موجود در پنج کتاب حدیثی شیخ صدوق است و با توجّه به این که راویانی که در صدر اسناد این کتاب ها واقع شده اند، صاحب «کتاب» و یا «اصل»اند که شیخ صدوق روایت ها را از آنها اخذ کرده است.

عنوان کامل کتاب چنین است: ترتیب أسانید کتاب الخصال، کتاب معانی الأخبار، کتاب علل الشرائع، کتاب ثواب الأعمال و عقاب الأعمال (الموسوعة الرجالیة، ج ۳)

این کتاب، مشتمل بر ترتیب و تنظیم اسناد موجود در پنج کتاب حدیثی شیخ صدوق است و با توجّه به این که راویانی که در صدر اسناد این کتاب ها واقع شده اند، صاحب «کتاب» و یا «اصل»اند که شیخ صدوق روایت ها را از آنها اخذ کرده است. مؤلّف، طریق هر یک از مشایخ شیخ صدوق را در این پنج کتاب حدیثی مشخّص و ذکر نموده است تا به این وسیله، طبقه راویان موجود در اسناد وی مشخّص گردد.

مؤلّف، طبقات رجال حدیث از زمان صحابیان تا شیخ صدوق را در ده طبقه گنجانیده است.

اسناد هر یک از این پنج کتاب، به طور مستقل و با ذکر جلد و باب کتاب، تنظیم شده اند و به ترتیب عبارت اند از: کتاب الخصال، معانی الأخبار، علل الشرائع، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال.

در اوّل هر کتاب، اسامی مشایخ صدوق در آن کتاب بر اساس ترتیب حروف الفبا آمده است.