عنوان کتاب : الجامع فی الرجال
پديدآورنده : شیخ موسی زنجانی
زمان پدیدآورنده: 1328 ـ 1399 ق
محل نشر : قم
ناشر : پیروز
تاریخ انتشار : 1394ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 1009
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الجامع فی الرجال

تنها جلد اوّل آن چاپ شده است. مؤلّف در مقدمه کتاب، انگیزه و روش خود در تألیف این کتاب را بیان نموده است.

متن کتاب، شامل اسامی کلّیه رجال شیعه در کتاب های فقه، حدیث و رجال است و به دنبال ذکر هر اسم، مشخّص شده است که این شخص، صحابه کدام یک از معصومان(ع)است و در صورتی که آن شخص راوی باشد، راوی و مروی عنه وی مشخّص شده، و کتابی که در آن روایت وی آمده، معرّفی شده است.

در مواردی که در ضبط اسامی اشکالی باشد، به منظور رفع مشکل، ضبط اسم یا کنیه و یا لقب او بیان شده است و در مواردی که اسامی مختلف، شامل یک نفر باشد و یا یک اسم، شامل دو یا چند نفر باشد (توحید مختلفات و تمییز مشترکات)، مؤلّف کتاب، به این مطلب اشاره نموده است.

در بسیاری از موارد، موثّق یا ضعیف و یا مجهول بودن راوی با بیان مصدر مورد مراجعه، مشخّص شده است. نیز در مواردی که اسمی از راویان شیعه با راویان اهل سنّت در روایات کتاب صحیح مسلم و بخاری مشترک باشند، این موارد، مشخّص شده اند.

در بیان اسامی معصومان(ع) و اسامی کتاب های رجالی و حدیثی و اقسام حدیث، از رموزی استفاده شده که در مقدّمه کتاب مشخّص شده اند.

اسامی موجود در کتاب، بر اساس ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است.

جلد اوّل این کتاب، تنها شامل حرف «الف» تا پایان حرف «سین» است.

محقّق تهرانی در الذریعة (ج ۱۰، ص ۱۵۱)، این کتاب را با عنوان رجال الشیخ موسی، و در مصفّی المقال (ص ۴۶۶) با عنوان الوجیزة فهرست کرده است.