پنج شنبه 1397/10/6
مدت: 50 دقیقه

شرح دعای 23 و 24 صحیفه سجادیهشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (121)

شرح دعای 23 (4) و دعای 24 (1) صحیفه سجادیه

  • آخرین قسمت شرح دعای 23 (دانلود)

  • شرح دعای 24 قسمت اول (دانلود)