عنوان کتاب : ترتیب أسانید و رجال أسانید کتاب من لا یحضره الفقیه و (الموسوعة الرجالیة، ج 5)
زمان پدیدآورنده: 1292 ـ 1380 ق
محل نشر : مشهد
ناشر : آستان قدس رضوی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1414ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 496
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

ترتیب أسانید و رجال أسانید کتاب من لا یحضره الفقیه و (الموسوعة الرجالیة، ج 5)

عنوان کامل کتاب: ترتیب أسانید و رجال أسانید (أو طبقات رجال) کتاب من لا یحضره الفقیه، و ترتیب أسانید کتاب الأمالی (الموسوعة الرجالیة، ج ۵)

این کتاب، در سه بخش تنظیم شده است:

۱. ترتیب أسانید کتاب من لا یحضره الفقیه، که مؤلّف با استناد بر اسناد موجود در این کتاب و تکمله این اسناد در مشیخه کتاب من لا یحضره الفقیه، اسناد هر یک از مشایخ شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر را مرتّب و بر اساس حروف الفبا، تنظیم کرده است و به این وسیله، طبقه راویان موجود در اسناد این کتاب، مشخّص شده اند.

در اوّل هر سند، شماره مسلسل هر روایت، به همراه نام بابی که سند روایات از آن اخذ شده، مشخّص شده است.

طبقات رجال از زمان صحابیان تا شیخ صدوق، در ده طبقه گنجانیده شده است.

۲. ترتیب رجال أسانید کتاب من لا یحضره الفقیه، مشتمل بر تنظیم طبقات راویان حدیث که در کتاب من لا یحضره الفقیه آورده شده، به این ترتیب که مؤلّف با مراجعه به اسناد موجود در کتاب من لا یحضره الفقیه، راوی و مروی عنه هر راوی را مشخّص نموده است و بر این اساس، طبقه هر راوی با ذکر مشایخ و شاگردان وی مشخّص گردیده است.

اسامی بر اساس حروف الفبا تنظیم شده و در مقابل نام هر یک از راویان، شماره طبقه وی تعیین شده است.

۳. ترتیب أسانید کتاب الأمالی، که مؤلّف با استناد به اسناد موجود در کتاب الأمالی، اسناد هر یک از مشایخ مرحوم صدوق به روایات موجود در این کتاب را مشخّص کرده و آنها را بر اساس ترتیب حروف الفبا تنظیم و ذکر نموده است و به این وسیله، طبقه راویان موجود در اسناد این کتاب را مشخّص کرده است.