عنوان کتاب : شرح مشیخة الاستبصار
زمان پدیدآورنده: قرن 4 ق
محل نشر : تهران
ناشر : دار الکتب الاسلامیة
نوبت چاپ : چهارم
تاریخ انتشار : 1363
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 43 (ضمیمه ی الاستبصار ص 303 ـ 345)
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

شرح مشیخة الاستبصار

مؤلّف در این شرح به بیان احوال راویانی که دارای «کتاب» یا «اصل» هستند و از کتاب یا اصل آنها در الاستبصار روایت آورده شده و شیخ طوسی، طریق خود به این اشخاص را در مشیخه ذکر نموده، و همچنین در بیان شرح احوال کلّیه راویانی که در طُرُق این مشایخ واقع شده اند پرداخته است.

شایان ذکر است که در جلد اوّل کتاب الاستبصار، اسناد روایات به صورت کامل آورده شده اند. سپس شیخ طوسی از جلد دوم، اقدام بر اختصار اسناد نموده و تنها به ذکر صاحبان کتاب و اصل تا معصوم(ع)اکتفا نموده است و طریق این مشایخ را در آخر جلد چهارم به نام مشیخة الاستبصار، آورده است.

شارح در شرح حال هر راوی، علاوه بر ذکر عبارت های علمای معتمَد در علم رجال، تألیف های راوی و در بعضی موارد، راوی و مروی عنه آن راوی را مشخّص نموده است.

شارح در آخر، فهرستی از اسامی راویان مشیخة الاستبصار را که دارای کتاب یا اصل هستند و شیخ طوسی برای آنها طریق ذکر کرده، بر اساس حروف الفبا تنظیم نموده است.