عنوان کتاب : رجال أسانید کتاب رجال الکشّی و... (الموسوعة الرجالیة، ج 6)
زمان پدیدآورنده: 1292 ـ 1380 ق
محل نشر : مشهد
ناشر : آستان قدس رضوی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1413ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 683
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

رجال أسانید کتاب رجال الکشّی و... (الموسوعة الرجالیة، ج 6)

عنوان کامل کتاب چنین است: رجال أسانید (أو طبقات رجال) کتاب رجال الکشّی، فهرست الشیخ الطوسی، فهرست الشیخ النجاشی (الموسوعة الرجالیة، ج ۶)

این کتاب، در سه بخش مستقل تنظیم شده است که عبارت اند از: رجال اسانید یا طبقات رجال کتاب رجال الکشّی،رجال اسانید الفهرست شیخ طوسی، رجال اسانید رجال النجاشی.

مؤلّف، طبقات راویان حدیث را در هر یک از این سه کتاب، به طور مستقل بیان کرده است، به این ترتیب که با مراجعه به اسناد موجود در هر کتاب، راوی و مروی عنه مشایخ ذکر شده در این کتاب ها را ذکر نموده است و بر این اساس، طبقه مشایخ موجود در این کتاب ها مشخّص شده اند.

در هر کتاب، اسامی راویان بر اساس ترتیب حروف الفبا تنظیم شده و در مقابل هر نام، شماره طبقه وی مشخّص شده است.